Traducere suedeză-engleză pentru "skapare"

SV

"skapare" engleză traducere

volume_up
skapare {comm. gen.}
EN

SV skapare
volume_up
{Gen comun}

skapare (dar şi: upphovsman)
volume_up
creator {substantiv}
Kultur där skapande förekommer - men konsumenten är inte skapare.
Culture where creativity was consumed but the consumer is not a creator.
Minns att monstret uppmanar sin skapare att ge honom en följeslagerska.
The monster asked his creator to give him a female companion, if you remember.
I recognize God as the Creator of man.
skapare (dar şi: arkitekt, upphovsman)
volume_up
architect {substantiv}
skapare (dar şi: upphovsman, initiativtagare)
volume_up
originator {substantiv}

Sinonime (în suedeză) pentru "skapare":

skapare
Swedish

Exemple de folosire pentru "skapare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishI Haugs betänkande betonas kulturens betydelse som skapare av arbetsplatser.
Mrs Haug's report stresses the importance of culture as a means of creating jobs.
SwedishI Haugs betänkande betonas kulturens betydelse som skapare av arbetsplatser.
Mrs Haug' s report stresses the importance of culture as a means of creating jobs.
SwedishFungerar Lamfalussyförfarandet så som dess skapare trodde, eller finns det fortfarande utrymme för förbättringar?
Does Lamfalussy work in the way its creators thought it would, or is there still room for improvement?
SwedishUnder årens lopp har parlamentet sett den sociala ekonomin som en viktig och möjlig skapare av arbetstillfällen.
In the past, this Parliament has viewed the social economy as an important potential provider of employment.
SwedishLevande varelser är alldeles för komplexa för att kunna ha tillkommit av slump; därav följer att de måste ha haft en skapare.
Living creatures are too complex to have come about by chance; therefore, they must have had a designer.
SwedishSå jag funderade på om man kan avlägsna oss som skapare och låta musiken själv uttrycka sig och styra animationen?
So I was thinking, can you remove us as creators and try to make the music be the voice and have the animation following it?
SwedishAnvändningen av miljövänliga transportsätt och miljövänlig teknik är nyckelfaktorer för att skapare en renare miljö.
The use of environmentally-friendly means of transport and technologies is a key factor in achieving a cleaner environment.
SwedishUnga skapare har till och med lyckats patentera den 35-timmars arbetsvecka som infördes av den förra regeringen i mitt land.
Young creators have even managed to patent the 35-hour working week imposed by the previous government of my country.
SwedishDe är inte bara viktiga budbärare av mångfalden i vårt gemensamma Europas kulturarv och civilisation, utan också skapare av nya idéer.
They are not only important heralds of the diversity of our common European cultural heritage and civilisation but also creators of new ideas.
SwedishJag vill tacka för parlamentets stöd, som kommer att erkännas externt både av de audiovisuella produktionernas publik och skapare.
Mr President, thank you for Parliament's assistance, which will be understood, from the outside, by both viewers and creators of audiovisual productions.
SwedishDen rättsliga statusen för dessa tusentals patent är oklar, vilket är ytterst farligt för miljontals enskilda skapare eller småföretag.
The legal position of these thousands of patents is unclear and this is extremely dangerous for millions of individual creators or small businesses.
SwedishDet skulle göra såväl euron som dess skapare impopulära.
The problem however is that, quite frankly, no one is prepared to acknowledge this for obvious electoral reasons, as this would make the euro and its creators unpopular.
SwedishVi tillbringar timmar i de europeiska maktkorridorerna med att tala om arbetslösheten, men varför bortser vi från turismen som en uppenbar skapare av arbetstillfällen?
We spend hours in the European corridors of power talking about unemployment but why do we ignore tourism as an obvious job generator?
SwedishTjuvarnas marknad, marknaden med personer som har berövat producenter och skapare sina immateriella rättigheter genom att använda nya kommunikationsmedel?
The market of thieves, the market of people who have divested producers and creators of their intellectual property by using new means of communication?
SwedishÄven i detta sammanhang finns det skäl att framhålla de små och medelstora företagens avgörande roll som skapare av sysselsättning och som den regionala utvecklingens motor.
In this connection, too, weight has to be given to the decisive importance of SMEs as employers and forces behind regional development.
SwedishDe är både användare och skapare, men inte uteslutande, och till och med de kan på internationell nivå dra nytta av ett skydd, men det kan inte filmskådespelarna.
They are both consumers and creators, but not exclusively so, and even so they can enjoy protection at international level, which film performers cannot.
SwedishNär entreprenörens eller näringslivets roll som skapare av arbetstillfällen tas bort, undergrävs emellertid verklighetsgrunden för det sysselsättningsskapande dilemmat.
However, when the role of the entrepreneur or business in creating jobs is taken away, then the reality of the employment-creation quandary is undermined.
SwedishDe är inte bara viktiga budbärare av mångfalden i vårt gemensamma Europas kulturarv och civilisation, utan också skapare av nya idéer.
It is immensely important that experts and creative people who work in or for museums, cultural administration, art colleges, schools, the theatre and music have an opportunity for cooperation.
SwedishInom EU har man mycket riktigt uppmärksammat de små och medelstora företagens roll både i allmänhet och i synnerhet som skapare av nya arbetstillfällen.
Mr President, the EU has quite correctly focused on the role of small and medium-sized companies both generally and more especially as creators of job opportunities.