Traducere suedeză-engleză pentru "ske"

SV

"ske" engleză traducere

SV ske
volume_up
[skedde|har skett] {verb}

Det handlar om när en sådan politisk normalisering bör ske.
It is a question of the right opportunity and time for this political change to occur.
För den vanliga industrin kommer övergången till full utauktionering att ske 2020.
For normal industry, the switch to fully auctioned allowances will occur in 2020.
Återhämtningen bör ske så snart som möjligt, och får inte ta längre tid än tio år.
Recovery should occur as soon as possible and in no later than ten years.
Vissa av er har med rätta kommenterat de etiska ramarna, och varnat för vad som kan komma att ske.
Certain among you have - and quite rightly - had comments to make on the ethical framework, with warnings as to what might come to pass.
Det är än mer skandalöst att rådet har låtit detta ske, så att säga "i förbigående".
And let me say in passing, it is even more astonishing that the Council allowed it to.
Mr Hernández Mollar, that message will be passed on.

Sinonime (în suedeză) pentru "ske":

ske

Exemple de folosire pentru "ske" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVi anser att något liknande måste ske även med bly och organiska tennföreningar.
We believe that similar action should be taken with regard to lead and organotin.
SwedishDessa insatser kommer förstås att ske genom en kombination av flera instrument.
These efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
SwedishFör närvarande är det emellertid omöjligt att säga exakt när detta kommer att ske.
At this stage, however, it is impossible to say precisely when this will happen.
SwedishJag uppfattade inte vad som skulle ske med betänkandet av Sörensen.
Mr President, I did not understand what was to happen with Mrs Sörensen' s report.
SwedishCPN-rapporten menar att EU:s försök att påverka Kina skall ske med försiktighet.
The CPN report says that the EU must be cautious in attempting to influence China.
SwedishOmröstning skall ske om Europeiska socialdemokratiska partiets grupps förslag.
I put to the vote the request from the Group of the Party of European Socialists
SwedishOm kontrollsystemen i alla medlemsstaterna var enhetliga skulle detta inte ske.
If control systems in all Member States were uniform, this would not be happening.
SwedishDet måste ske genom öppen dialog, inledningsvis med de nationella parlamenten.
They must do this through open dialogue, initially with the national parliaments.
SwedishMen vi ser ingen anledning till att en maritim operation ska ske under EU-flagg.
However, we see no reason for the EU to run up its flag on a naval operation.
SwedishAtt det måste ske ett trendbrott - för att uttrycka det milt - är också helt klart.
It is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
SwedishDet faktum att Kina trycker på för att denna förändring skall ske är inte lugnande.
The fact that China is pressing for this change to take place is not reassuring.
SwedishDet är i själva verket ett ganska brett perspektiv, och allt kan ske inom det.
That actually is quite a broad perspective and anything can happen within that.
Swedishposition (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
Start_num (optional) is the position in the text at which to begin the search.
SwedishJust nu har vi bara ett tillkännagivande om att folkomröstningen kommer att ske.
For the time being we only have an announcement that the referendum will take place.
SwedishJag är helt ense med vad som har sagts och jag hoppas att det kommer att ske.
I am fully in agreement with what has been said and I hope that it will happen.
SwedishDetta har kunnat ske tack vare de nya medlemsstaternas engagemang och erfarenhet.
This has happened thanks to the engagement and experience of the new Member States.
SwedishDet betyder bara att avregleringen måste ske på medlemsstaternas egna villkor.
It simply means that liberalisation has to be on the Member State's own terms.
SwedishVad kommer att ske om vi inte följer denna strategi, som jag stöder helhjärtat?
What will happen if we do not follow this approach, which I wholeheartedly support?
Swedishposition (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
Position (optional) is the position in the text where the search is to start.
SwedishDet kommer varken att ske några ändringar för " pre-in" eller för kandidatländerna.
There will be no change either for the 'pre-in' or for the candidate countries.