SV ta bort
volume_up
{verb}

Du kan ta bort överflödiga kommandon från listan genom att klicka på Ta bort.
You can remove superfluous commands using the Remove button.
Du kan ta bort en domän från listan genom att klicka på denoch välja Ta bort.
You may remove a domain from this list by clicking on it andchoosing Delete.
Du kan upphäva det inställda AutoFiltret igen med ikonen Ta bort filter / sortering.
You can remove the current AutoFilter with the Remove Filter/Sorting icon.
ta bort (dar şi: utradera, radera, stryka)
Tar bort det markerade meddelandet/nTa bort markerat meddelande /nTa bort.
Delete the selected message/nDelete selected message/nDelete.
Om du vill ta bort ditt Analytics-konto läser du avsnittet Hur tar jag bort ett konto?
If you'd like to delete your Analytics account, read How can I delete an account?
I kolumnen Aktiviteter klickar du på Radera för de uppgifter som du vill ta bort.
Under the “Actions” column for the listing you wish to remove, click Delete.
ta bort (dar şi: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Vi fäster därför kollegornas uppmärksamhet på nödvändigheten av att skyndsamt legalisera denna verksamhet, för att ta bort 80 procent av maffians intäkter.
We want to draw your attention to the need to legalize this business as a matter of urgency, to wipe out the 80 % of Mafia income.
ta bort (dar şi: döda, utesluta, slå ut, utelämna)
Förslaget om att ta bort den nationella finansieringen har därför inget stöd från rådet.
Therefore, the proposal to eliminate that has no support from the Council.
Europeiska unionens mångfald är något som vi skall hylla, inte något som vi skall ta bort.
The diversity of the European Union is something to celebrate and not to eliminate.
Vi måste ta bort alla gråzoner som skadar bilden av Europaparlamentet.
Ladies and gentlemen, we must eliminate any grey areas which harm the image of this Parliament.
ta bort (dar şi: befria, rensa, göra fri)
Jag skall ge vår representant instruktioner om att ta bort logotypen på de två fordonen.
I will tell our delegate to get rid of the logos on the Land Rovers.
Det är lätt att rationalisera genom att ta bort arbetstillfällen.
Rationalization that gets rid of jobs is easy.
I wanted to get rid of the word ‘ eventually’.
ta bort (dar şi: ta med sig)
Detta skulle ta bort alla de fördelar som faktiskt eftersträvas.
This would take away all the benefits that are actually being sought.
Kommissionen har inte för avsikt att ta bort några av de möjligheter som finns för närvarande.
The Commission does not intend to take away any possibilities that exist at present.
Ta bort fastighetsspekulationen och markpriset faller.
Take away land speculation, price of land drops.
ta bort (dar şi: ta ut, ta ur, skaffa sig, bjuda ut)
Ta bort det där med kärleksparaden, och det är avgjort H-A-T-T.
Take out the Love Parade, you got yourself a deal.
Finns det något hinder mot Cunhas muntliga ändringsförslag om att ta bort ordet " automatisk" ?
Are there any objections to the oral amendment proposed by Mr Cunha to take out the word "automatic' ?
Finns det något hinder mot Cunhas muntliga ändringsförslag om att ta bort ordet " automatisk "?
Are there any objections to the oral amendment proposed by Mr Cunha to take out the word " automatic '?
Samtidigt vill jag på andra raden - vid "obligatoriska rättsliga bestämmelser" - ta bort ordet "obligatoriska" .
Also, I would like to withdraw the word 'binding' in the second line, in the phrase 'binding legislation' .
Samtidigt vill jag på andra raden - vid " obligatoriska rättsliga bestämmelser " - ta bort ordet " obligatoriska ".
Also, I would like to withdraw the word 'binding ' in the second line, in the phrase 'binding legislation '.
Flera kolleger övertog för övrigt uttrycket, och därför bad jag Brittan att ta bort det.
Several speakers have also repeated this expression and this is why I am asking Mr Brittan to withdraw his remark.
I dag när vem som helst kan bli nästa offer måste EU agera för att ta bort denna skamfulla varböld.
Today, when anyone of us could become the next victim, the Union needs to act in order to clear away this shameful sore.
ta bort (dar şi: stryka ut, överstryka)
ta bort (dar şi: plocka bort, skala bort, plocka av, klä av)
volume_up
to strip {vb.} (take away)
Detta kommer att förbättra möjligheten för människor att ta bort färg på ett säkert sätt utan att exponeras för cancerframkallande och farliga kemikalier.
It will improve people's ability to strip paint safely without being exposed to dangerous, carcinogenic chemicals.
ta bort (dar şi: lossa, ta loss)
ta bort

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

ta verb
bort adjectiv
English
bort adverb
substantiv
English
tå- adjectiv
English

Exemple de folosire pentru "ta bort" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishLösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
The key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
SwedishNästa steg handlar om att ta bort de administrativa hindren för förnybar energi.
The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.
SwedishTa bort platshistoriken genom att trycka på Rensa alla i rullgardinsmenyn Platser.
Clear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
SwedishJag välkomnar ledamöternas åsikter om att eventuellt ta bort dessa punkter.
I would welcome the views of Members on the possible loss of those paragraphs.
SwedishFör det man håller på att ta bort, det är deras försvarsmedel, ett efter ett.
For it is their very means of defence which are being eliminated one by one.
SwedishEn del hinder har utan tvivel undanröjts, men andra återstår att ta bort.
Some obstacles have undoubtedly been overcome, but others have yet to be removed.
SwedishLåt oss för det andra ta bort nicklet från de delar av myntet som kan beröras.
Secondly, let us exclude nickel from the parts of the coins open to touch.
SwedishDet handlar om att ta bort miljöskadliga subventioner, särskilt för kol.
It concerns the removal of environmentally harmful subsidies, especially on coal.
SwedishInternetkriminalitet är det som kanske kommer att ta bort dessa saker från oss.
Online crime is the one thing that might take these things away from us.
SwedishBetänkandet säger att det inte är meningen att ta bort godstransporterna från vägarna.
The report says that it is not the intention to get freight transport off the roads.
SwedishÄndringsförslagen 7 och 19 om att ta bort artikeln om statliga stöd är inte godtagbara.
Amendments 7 and 19 concerning deletion of the state aids article are not acceptable.
SwedishFörenta staterna bör omedelbart ta bort alla sina kärnvapen från europeiskt territorium.
There should be immediate removal of US nuclear weapons from European soil.
SwedishAtt ta bort 1 miljard euro från betalningsbemyndigandena är återigen en börda för framtiden.
Taking EUR 1billion from payments, once again, is just a burden for the future.
SwedishMålet med postreformen är inte att bevara jobben och självklart inte heller att ta bort dem.
The goal of postal reform is not preserving jobs, nor of course reducing them.
SwedishVi ställer oss bakom målet att ta bort onödiga administrativa bördor.
We support the objective of removing the unnecessary administrative burdens.
SwedishDetta är lika mycket som om man skulle ta bort en miljon bilar från EU.s vägar.
For the purposes of illustration, this is equivalent to removing 1 million cars from EU roads.
SwedishDet finns fortfarande hinder och motståndet mot att ta bort dem är fortfarande mycket starkt.
Barriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
SwedishDet skulle ta bort pressen på dagordningen precis i slutet av denna kväll.
That would end pressure on the agenda right at the end of this evening.
SwedishJag har självklart inte föreslagit, att vi nu skall ta bort bilaga 1 från fågeldirektivet.
I was of course not proposing that Annex 1 should be removed from the Bird Directive.
SwedishI Leonardo Dominicis betänkande beskrivs hur vi kan ta bort dessa kryphål.
The Domenici report gives an account of how to close those back doors.