Traducere suedeză-engleză pentru "uppgradera"

SV

"uppgradera" engleză traducere

SV uppgradera
volume_up
[uppgraderade|har uppgraderat] {verb}

uppgradera (dar şi: förbättra, befordra)
Detta innebär naturligtvis att vi måste uppgradera språkkunskaperna.
This means of course that we need to upgrade the level of knowledge of languages.
Direktivet ger en ram för att uppgradera EU:s byggnaders energiprestanda.
The Directive provides a framework to upgrade the energy performance of the EU's buildings.
Politiska beslutsfattare måste göra det möjligt för människor att uppgradera och bredda sin kompetens.
Political decision makers must enable people to upgrade and broaden their skills.
uppgradera

Sinonime (în suedeză) pentru "uppgradera":

uppgradera

Exemple de folosire pentru "uppgradera" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishLeverantören kommer att kunna uppgradera, återanvända och återvinna den fysiska artefakten.
Hence, the provider will be able to reengineer, reuse and recycle the physical artefact.
SwedishAtt uppgradera befintliga byggnader utgör en viktig del av detta förslag.
Upgrading existing buildings is an important part of this proposal.
SwedishEgypten bör också uppgradera sin flyktingbehandling till nationella standarder.
At the same time, Egypt should improve the treatment of refugees according to international standards.
SwedishEU:s samarbete med Ryssland för att uppgradera kärnkraftssäkerheten måste bli effektivare.
EU cooperation with Russia on upgrading the safety of nuclear power must become more effective.
SwedishDet handlar här om alltifrån utbildning till ekonomiskt stöd för att uppgradera säkerheten.
We are concerned here with everything from education to financial support for upgrading safety.
SwedishEU: s samarbete med Ryssland för att uppgradera kärnkraftssäkerheten måste bli effektivare.
EU cooperation with Russia on upgrading the safety of nuclear power must become more effective.
SwedishParlamentet kan spela en avgörande roll i att uppgradera EU:s politik till en fullfjädrad EU-strategi.
This House can play a crucial role in upgrading EU policies to a fully-fledged EU strategy.
SwedishJag tror att konkurrens kan hjälpa till att uppgradera föreskrifterna.
I think that competition can help standards to improve.
SwedishVi måste uppgradera larmcentralerna för att ta itu med detta.
We need to have PSAPs upgraded to deal with this.
SwedishAtt uppgradera ditt Google Checkout-konto innebär att du kopplar köphistoriken för din mobila enhet till ett konto för stationära enheter.
Upgrading your Google Wallet account means linking your mobile Transactions to a desktop account.
SwedishGenom trafikprioritering uppmuntras dessutom nätoperatörer att uppgradera bandbredden allteftersom efterfrågan ökar.
In addition, prioritisation creates an incentive mechanism for network operators to invest in upgrading bandwidth as demand increases.
SwedishVi gör vårt yttersta för att uppgradera våra interna IT-system, men som ni vet är detta inte något som sker över en natt.
We are doing our utmost to modernise our internal IT systems but, as you know, unfortunately these things do not happen overnight.
SwedishVarför uppgradera dom inte sånt här?
SwedishDetta kan åstadkommas relativt enkelt genom att uppgradera FN:s befintliga miljöprogram, och det görs också en hel del för att åstadkomma detta.
This can be done relatively easily by upgrading the existing UN environmental programme and efforts are indeed being made in this direction.
SwedishKostnaden för att uppgradera utrustningen i form av kapitalutgifter och förlorade affärstillfällen på grund av tillfällig stängning skulle vara betydande.
The cost of upgrading equipment in terms of capital expenditure and lost business owing to temporary closure would be substantial.
SwedishEn annan viktig punkt gäller tröskelvärdet för att uppgradera befintliga byggnaders energiprestanda när de genomgår större renoveringar.
Another important point is with regard to the threshold for upgrading the energy performance of existing buildings when they undergo major renovation.
SwedishVi i gruppen De gröna kommer dock att fortsätta arbeta för att järnvägar ska förbli miljövänliga, särskilt genom att uppgradera befintliga lastvagnar.
However, we Greens shall continue to lobby for railways to remain environmentally friendly, especially by retrofitting existing freight wagons.
SwedishEuropeiska unionen har tillhandahållit ett finansiellt stöd för att uppgradera driftvillkoren för ett antal kärnkraftverk inom Europeiska unionen.
The European Union has provided financial support for the upgrading of the operating conditions of a number of nuclear installations within the European Union.
SwedishMedlemsstaterna bör fortsätta att utveckla och uppgradera de gemensamma kontaktpunkterna, så att de på lång sikt blir fullfjädrade e-förvaltningscentrum.
Member States should continue developing and upgrading the points of single contact which, in the long run, should become fully-fledged e-government centres.
SwedishDet jag anser vara bristande i ert förslag - som jag tycker är bra i stort - är ett förfarande för hur vi ska upprätta kriterier för att uppgradera förbindelser.
What I see as lacking in your proposal - which I think on the whole is good - is a process for how we will establish criteria for upgrading relations.