Traducere suedeză-engleză pentru "vardera"


Te referi la värdera
SV

"vardera" engleză traducere

SV vardera
volume_up
{pronume}

vardera (dar şi: varje, var, varje särskild, var och en)
volume_up
each {pron.}
Vardera samlingstillfälle kan omfatta 1-5 dagar beroende på kursens innehåll.
Each collection point can cover 1-5 days, depending on the course content.
Parlamentet och rådet utser vardera tre ledamöter av organet.
Parliament and the Council each appoint three members of the Board.
Och de svarade, ”Vi har ju fem klasser med 30 till 40 elever i vardera.
And they would say, "Well, we have five classes of 30 to 40 students each.
vardera (dar şi: båda, något, någon, vilken som helst)
volume_up
either {pron.}
Vi måste bibehålla en tydlig skillnad på alla väsentliga punkter för de kommande uppgifterna för vardera parten.
We must maintain the clear difference in substance of the tasks at hand for either party.
De här sakerna som ser ut som morrhår som sticker ut från vardera sidan är cellens dynamiska byggnadsställning.
These things that look like whiskers that are sticking out from either side are the dynamic scaffolding of the cell.
Den går i korthet ut på att man gräver ett hål i vardera änden och sprutar in en organisk olja mellan manteln och det band som håller samman kabelns kärna.
In short, it is based on digging a hole at either end and spraying organic oil between the sheath and the tape that holds the cable’s core together.

Exemple de folosire pentru "vardera" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDet finns faktiskt två lyckokoncept som vi kan använda, ett för vardera självet.
There are really two concepts of happiness that we can apply, one per self.
SwedishDu anger ett värde vardera för minimilängd och maximalt antal ord som tas med.
Enter a value for the minimum length and the maximum number of words that can be included.
SwedishKommer frågorna att delas upp i tre lika stora delar, eller i två delar på en halvtimme vardera?
Will you be dividing the items up equally into three parts, or into two half-hour parts?
SwedishEn stad från vardera landet ska utses till Europas kulturhuvudstad 2016.
Two cities will be chosen from both of these countries to be the European Capital of Culture 2016.
SwedishSom ni vet är anförandena begränsade till en minut vardera.
The big question is how difficult questions are to be dealt with.
SwedishDet visade sig vara ödesdigert, eftersom det främjade tron på att kunna stå med en fot i vardera lägret.
That proved to be disastrous, because it encouraged a belief that you could keep a foot in both camps.
SwedishI en del länder finns det fler minor än det i Frankrike finns tryffel och vardera är lika svåra att hitta.
In some countries there are more mines than there are truffles in France, and both are as hard to find.
SwedishAvsikten är att två företrädare vardera för medlemsstaterna, anslutningsländerna och kandidatländerna ska delta i seminariet.
It is this very tension that we have to defuse if we are to really make important progress.
SwedishPå samma sätt kan vi inte tvinga flickor att studera teknik bara för att det ska vara 50 procent av vardera könet.
Equally, we cannot force girls to take up technical studies. In order to maintain a fifty-fifty balance.
SwedishGashandeln mellan Ryssland och EU: s medlemsstater är kommersiellt livskraftig bara så länge vardera parten har någonting den andra vill ha.
This is a delay, a failing and a gap that we must try to make up for as quickly and as urgently as possible.
SwedishDet finns i vissa fall två flygplatser i två olika medlemsstater som är belägna endast ett par kilometer från vardera sida om gränsen.
In some cases, there are airports in two different Member States just a few kilometres from the border between them.
Swedish1996 har det lyckats oss att få en nästan perfekt balans med vardera 1, 2 miljarder ecu för miljö- och trafikprojekt.
In 1996 we managed for the first time to split the resources almost exactly by allocating ECU 1200 m for environmental and transport projects respectively.
SwedishFöre upprustningen fanns det 6 dagliga förbindelser i vardera riktningen, och den tillåtna medelhastigheten på linjen låg runt 40 km/h.
Before the upgrading work, there were six daily connections in both directions, and the average speed allowed on the line was cerca 40 km/h.
SwedishDet är så dessa två informella möten kan förklaras, vilka varade i över en timme vardera.
As you know, we still have no co-decision in agriculture, hence the two informal meetings, both of which lasted over an hour.
SwedishVi har hört att omkring 60 kärnkraftverk i EU behöver avvecklas under de kommande 20 åren, till en genomsnittlig kostnad av vardera 500 miljoner euro.
We have heard that in the EU about 60 nuclear power plants need to be decommissioned in the next 20 years, at an average cost of EUR 500 million apiece.
SwedishVi gör klokt i att betrakta dem som ömsesidigt kompletterande och att förena de starka sidorna hos vardera strategin för att skapa en enhetlig politik för Europeiska unionen.
We cannot reasonably talk about increasing the prosperity of a region without, at the same time, making a commitment to eradicating poverty.
SwedishSlutligen håller jag med er, fru kommissionsledamot, om att den framtida lösningen måste vara samfinansiering, där medlemsstaterna och kommissionen svarar för 50 procent vardera.
At the end of the day I agree with you, Commissioner, that 50% co-financing between Member States and the Commission must be the way forward.
SwedishSlutligen håller jag med er, fru kommissionsledamot, om att den framtida lösningen måste vara samfinansiering, där medlemsstaterna och kommissionen svarar för 50 procent vardera.
At the end of the day I agree with you, Commissioner, that 50 % co-financing between Member States and the Commission must be the way forward.
SwedishVi gör klokt i att betrakta dem som ömsesidigt kompletterande och att förena de starka sidorna hos vardera strategin för att skapa en enhetlig politik för Europeiska unionen.
We would be well advised to treat them as complementary and – in order to forge a homogeneous policy for the European Union – to combine the strengths of both approaches.
SwedishDet finns starka säkerhetsåtgärder som vid behov gör det möjligt för vardera sidan att vägra godkänna bedömningar som gjorts av den andra partens behöriga myndighet.
The strong safeguard measures allow the acceptance of the findings of the other competent authorities to be suspended or the Agreement to be terminated should this become advisable.