Coreeană | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
图表显示在...水平下保持稳定
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Când un grafic se nivelează
图片中包含...
이 그림 속에는 ...
Se folosește când descriem o imagine
该图表显示,...至...期间,...比...多
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

图表表明...,因此得出...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
图表的变化表明...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
图中有明确的分布模式,这意味着...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
因此,该图表可以用来预测...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

数字...代表...
...를 나타내는 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
数字...表示...
...을 보여주는 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
示图...表示...
...을 관찰한 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
示图...描绘...
...을 보여주는 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame