Thailandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
图表显示在...水平下保持稳定
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Când un grafic se nivelează
图片中包含...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Se folosește când descriem o imagine
该图表显示,...至...期间,...比...多
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

图表表明...,因此得出...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
图表的变化表明...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
图中有明确的分布模式,这意味着...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
因此,该图表可以用来预测...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

数字...代表...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
数字...表示...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
示图...表示...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
示图...描绘...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame