Olandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
The graphs show a plateau at the level of…
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Când un grafic se nivelează
Within the picture is contained…
De afbeelding bevat ...
Se folosește când descriem o imagine
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

This diagram represents…and therefore shows that…
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
The shape of the graph demonstrates that…
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
The graph can thus be used to predict…
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figure…representing…
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figure…showing…
Afbeelding ... toont ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram…examining…
Diagram ... onderzoekt ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram…depicting…
Diagram ... beschrijft ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame