Vietnameză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
The graphs show a plateau at the level of…
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Când un grafic se nivelează
Within the picture is contained…
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Se folosește când descriem o imagine
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

This diagram represents…and therefore shows that…
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
The shape of the graph demonstrates that…
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
The graph can thus be used to predict…
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figure…representing…
Hình... minh họa...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figure…showing…
Hình... thể hiện...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram…examining…
Biểu đồ... cho thấy...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram…depicting…
Biểu đồ... mô tả...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame