Suedeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Când un grafic se nivelează
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bilden visar ...
Se folosește când descriem o imagine
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Formen på diagrammet visar på att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figur ... respresenterar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Το σχήμα... δείχνει...
Figur ... visar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram ... undersöker ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram ... skildrar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame