Vietnameză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Când un grafic se nivelează
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Se folosește când descriem o imagine
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

आकार... ...का वर्णन करता है.
Hình... minh họa...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
यह आकार ...दिखाता है.
Hình... thể hiện...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Biểu đồ... cho thấy...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
यह आकार ...दिखाता है.
Biểu đồ... mô tả...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame