Suedeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Când un grafic se nivelează
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Se folosește când descriem o imagine
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame