Germană | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Când un grafic se nivelează
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Se folosește când descriem o imagine
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame