Turcă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Când un grafic se nivelează
De afbeelding bevat ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se folosește când descriem o imagine
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Afbeelding ... toont ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... onderzoekt ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... beschrijft ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame