Olandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Când un grafic se nivelează
Rysunek zawiera...
De afbeelding bevat ...
Se folosește când descriem o imagine
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Z kształtu wykresu wynika, że...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Rysunek... pokazuje...
Afbeelding ... toont ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram...bada...
Diagram ... onderzoekt ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... zobrazowuje...
Diagram ... beschrijft ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame