Chineză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
图表显示在...水平下保持稳定
Când un grafic se nivelează
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
图片中包含...
Se folosește când descriem o imagine
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
图表表明...,因此得出...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
图表的变化表明...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
因此,该图表可以用来预测...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...代表...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...表示...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
示图...表示...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
示图...描绘...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame