Engleză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We opened this paper by noting…
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
The foregoing discussion has attempted to…
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
The hypotheses were tested with data covering…
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Abych to shrnul(a),...
To sum up…
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Souhrnně lze říci,...
In summary, …
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Celkem vzato...
All in all…
Pentru a evalua lucrarea în general
Celkem vzato...
By and large…
Pentru a evalua lucrarea în general
... nás vede k závěru, že...
…leads us to the conclusion that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
The arguments given above prove that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vidíme tedy, že...
We can see then, that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All of this points to the fact that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Pochopení... může pomoci odhalit...
Understanding...can help reveal…
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Zároveň...
On balance…
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze