Germană | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Abych to shrnul(a),...
Zusammenfassend...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Souhrnně lze říci,...
Zusammenfassend...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Celkem vzato...
Im Großen und Ganzen...
Pentru a evalua lucrarea în general
Celkem vzato...
Insgesamt...
Pentru a evalua lucrarea în general
... nás vede k závěru, že...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vidíme tedy, že...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All dies deutet darauf hin, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Pochopení... může pomoci odhalit...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Zároveň...
Alles in allem...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze