Suedeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Celkem vzato...
Till slut...
Pentru a evalua lucrarea în general
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
Pentru a evalua lucrarea în general
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Zároveň...
På det hela taget ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze