Vietnameză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Εν περιλήψει,...
Tóm lại...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Εν ολίγοις,...
Tóm lại...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Εν συντομία,...
Về tổng thể...
Pentru a evalua lucrarea în general
Σε γενικές γραμμές,...
Nhìn chung...
Pentru a evalua lucrarea în general
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
... có thể giúp chứng tỏ...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Συνοπτικά...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze