Engleză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Samengevat ...
To sum up…
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Samenvattend ...
In summary, …
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Al met al ...
All in all…
Pentru a evalua lucrarea în general
Over het geheel ...
By and large…
Pentru a evalua lucrarea în general
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Over het geheel genomen ...
On balance…
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze