Chineză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
我们以说明...开始这篇论文
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前面的讨论旨在...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
假设被...方面的数据验证
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Podsumowując, ...
总结来说,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
W podsumowaniu, ...
归纳一下,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
W sumie...
总之,...
Pentru a evalua lucrarea în general
Ogólnie...
总体而言,...
Pentru a evalua lucrarea în general
...prowadzi do wniosku, że...
...让我们得出...的结论
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
上述论据证实...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Widzimy więc, że...
我们可以看出...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
所有这些都指向...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
了解...可以帮助揭示...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Ogólnie rzecz biorąc, ...
权衡一下,...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
因此,我们的论点是有一些因素...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze