Coreeană | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Podsumowując, ...
요약하면, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
W podsumowaniu, ...
요약하면, ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
W sumie...
대체로, ...
Pentru a evalua lucrarea în general
Ogólnie...
대체로, ...
Pentru a evalua lucrarea în general
...prowadzi do wniosku, że...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Widzimy więc, że...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Ogólnie rzecz biorąc, ...
모든 것을 고려하여, ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze