Engleză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We opened this paper by noting…
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
The foregoing discussion has attempted to…
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
The hypotheses were tested with data covering…
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Podsumowując, ...
To sum up…
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
W podsumowaniu, ...
In summary, …
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
W sumie...
All in all…
Pentru a evalua lucrarea în general
Ogólnie...
By and large…
Pentru a evalua lucrarea în general
...prowadzi do wniosku, że...
…leads us to the conclusion that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
The arguments given above prove that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Widzimy więc, że...
We can see then, that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All of this points to the fact that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Understanding...can help reveal…
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Ogólnie rzecz biorąc, ...
On balance…
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze