Suedeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypoteserna testades med data från ...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Podsumowując, ...
Sammanfattningsvis ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
W podsumowaniu, ...
För att sammanfatta ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
W sumie...
Till slut...
Pentru a evalua lucrarea în general
Ogólnie...
I stort sett/På det stora hela ...
Pentru a evalua lucrarea în general
...prowadzi do wniosku, że...
... leder oss till slutsatsen att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumenten ovan visar att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Widzimy więc, że...
Vi kan då se att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Allt detta pekar på att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Ogólnie rzecz biorąc, ...
På det hela taget ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze