Daneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introducerea generală a unui subiect
Je obecně známým faktem, že...
Det er et velkendt faktum at...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introducerea generală a unui subiect
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Přetrvávající otázka v...je...
Et vedvarende emne i...er...
Introducerea temelor principale
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Našim cílem je...
Vores formål er at...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Podle definice...znamená...
Ved definition...betyder...
Definirea unui anumit cuvânt
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Definirea unui anumit cuvânt
Je důležité si ujasnit definici...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Definirea unui anumit cuvânt
Termín...odkazuje na...
Termet... henviser til...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Podle... je definován/a jako...
Ifølge..., defineres...som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...se obecně rozumí...
...forståes sædvanligvis som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Je důležité zdůraznit...
Det er vigtigt at understrege...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Zaměřujeme se na...
Vores fokus er på...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
To, co máme na mysli, je...
Hvad vi mener er at...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Bylo navrhnuto několik definic.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Tato vysvětlení vychází z...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta