Engleză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introducerea generală a unui subiect
Je obecně známým faktem, že...
It is a well-known fact that…
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
A great deal is being written and said about…
Introducerea generală a unui subiect
Panuje obecná shoda nad tím, že...
It is generally agreed today that…
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Přezkoumali jsme tedy faktory...
We then review the factors…
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Na základě analýzy jsme identifikovali...
We build on this analysis to identify…
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Přetrvávající otázka v...je...
A persistent theme in...is…
Introducerea temelor principale
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
This research explores the causes of…
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autoři nejnovějších studií navrhují...
The authors of more recent studies have proposed that…
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Našim cílem je...
Our purpose is to…
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Podle definice...znamená...
By definition… means…
Definirea unui anumit cuvânt
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definirea unui anumit cuvânt
Je důležité si ujasnit definici...
It is important to be clear about the definition of…
Definirea unui anumit cuvânt
Termín...odkazuje na...
The term… refers to…
Definirea unui anumit cuvânt
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
The standard model suggests that… can be defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Podle... je definován/a jako...
According to..., …is defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...se obecně rozumí...
…is commonly understood to mean…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Two brief examples might clarify this concept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Je důležité zdůraznit...
It is important to emphasize…
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Zaměřujeme se na...
Our focus is on…
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Finally, we should clarify our definition of…
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
To, co máme na mysli, je...
What we mean is that…
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Bylo navrhnuto několik definic.
Several explanations have been offered.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Tato vysvětlení vychází z...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Following..., scholars have argued that …
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...found a significant correlation between… and…
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta