Franceză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Introducerea generală a unui subiect
Je obecně známým faktem, že...
C'est un fait bien connu que...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Introducerea generală a unui subiect
Panuje obecná shoda nad tím, že...
De nos jours, il est convenu que...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Nous analyserons ensuite les points...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Přetrvávající otázka v...je...
Un thème récurrent est...
Introducerea temelor principale
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Ce travail explore les causes de...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Našim cílem je...
Notre but est de...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Podle definice...znamená...
Par définition... signifie...
Definirea unui anumit cuvânt
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Definirea unui anumit cuvânt
Je důležité si ujasnit definici...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Definirea unui anumit cuvânt
Termín...odkazuje na...
Le terme... fait référence à...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Podle... je definován/a jako...
Selon..., ...est défini en tant que...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...se obecně rozumí...
...est communément compris comme...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Je důležité zdůraznit...
Il est important de mettre en valeur...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Zaměřujeme se na...
Nous concentrons notre attention sur...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
To, co máme na mysli, je...
Ce que nous entendons par là est que...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Bylo navrhnuto několik definic.
Plusieurs explications ont été proposées.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Tato vysvětlení vychází z...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta