Japoneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Introducerea generală a unui subiect
Je obecně známým faktem, že...
これは周知の事実だが、・・・
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Introducerea generală a unui subiect
Panuje obecná shoda nad tím, že...
・・・・と言われているが、・・・
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Přezkoumali jsme tedy faktory...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Na základě analýzy jsme identifikovali...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Přetrvávající otázka v...je...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introducerea temelor principale
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Accentuarea importanței studiului dvs.
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autoři nejnovějších studií navrhují...
最近では・・・・と言われているが、
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Našim cílem je...
私たちの目的は・・・・
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Podle definice...znamená...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definirea unui anumit cuvânt
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definirea unui anumit cuvânt
Je důležité si ujasnit definici...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definirea unui anumit cuvânt
Termín...odkazuje na...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definirea unui anumit cuvânt
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Podle... je definován/a jako...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...se obecně rozumí...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Je důležité zdůraznit...
・・・・を強調することは重要である。
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Zaměřujeme se na...
私たちは・・・・に重点を置いている。
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
To, co máme na mysli, je...
私たちが意味しているのは・・・・
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Bylo navrhnuto několik definic.
複数の例が見受けられる。
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Tato vysvětlení vychází z...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta