Poloneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introducerea generală a unui subiect
众所周知...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Wiele się mówi i pisze o...
Introducerea generală a unui subiect
如今,大家普遍认为...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
我们审视...等方面。
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
在此分析基础上,我们论证...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
在...领域,学者们普遍认为...
Stałym tematem w...jest...
Introducerea temelor principale
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Accentuarea importanței studiului dvs.
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
这项研究探寻...的原因
Praca ta bada przyczyny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
近期相关研究的作者建议...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
我们的目的是...
Naszym celem jest...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

根据定义,...的意思是...
Z definicji... wynika...
Definirea unui anumit cuvânt
在这篇论文中,术语...的意思是...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Definirea unui anumit cuvânt
明确...的定义很重要
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Definirea unui anumit cuvânt
术语...指...
Termin...odnosi się do...
Definirea unui anumit cuvânt
根据标准模型,...可以被定义为...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
根据...,...被定义为...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...普遍被认为是指...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
提到...,通常我们想到的是...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
两个简短的例子可以解释这一概念。
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
强调...很重要
Należy podkreślić,...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
我们的关注点在...
Skupiając się na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
最后,我们应该明确对...的定义
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
我们的意思是...
Mam na myśli, że...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
就此可以提供几种解释。
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
根据...,其他学者认为...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

那么核心问题是:...将如何影响...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
研究表明多种因素与...相关
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...发现...和...存在重要关联
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta