Thailandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
要回答这个问题,我们首先来看一下...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introducerea generală a unui subiect
众所周知...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
关于...已有大量书面和口头的讨论。
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introducerea generală a unui subiect
如今,大家普遍认为...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
我们审视...等方面。
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
在此分析基础上,我们论证...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
在...领域,学者们普遍认为...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introducerea temelor principale
根据实证研究,...现象已被重点关注。
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Accentuarea importanței studiului dvs.
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
这项研究探寻...的原因
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
近期相关研究的作者建议...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
我们的目的是...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

根据定义,...的意思是...
ในความหมาย... หมายถึง...
Definirea unui anumit cuvânt
在这篇论文中,术语...的意思是...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Definirea unui anumit cuvânt
明确...的定义很重要
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Definirea unui anumit cuvânt
术语...指...
คำนี้...หมายถึง...
Definirea unui anumit cuvânt
根据标准模型,...可以被定义为...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
根据...,...被定义为...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...普遍被认为是指...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
提到...,通常我们想到的是...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
两个简短的例子可以解释这一概念。
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
强调...很重要
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
我们的关注点在...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
最后,我们应该明确对...的定义
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
我们的意思是...
เราหมายถึงว่า...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
就此可以提供几种解释。
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
我们可以定性这些解释,它们是基于...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
根据...,其他学者认为...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

那么核心问题是:...将如何影响...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
研究表明多种因素与...相关
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...发现...和...存在重要关联
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta