Italiană | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Introducerea generală a unui subiect
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Introducerea generală a unui subiect
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Seppure è unanime che...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Un tema ricorrente parlando di... è...
Introducerea temelor principale
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Accentuarea importanței studiului dvs.
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Questa ricerca esplora le cause di...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
저희의 목적은 ... 입니다.
Il mio obiettivo è quello di...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definirea unui anumit cuvânt
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
In questo contesto il termine indica...
Definirea unui anumit cuvânt
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definirea unui anumit cuvânt
... 단어는 ...를 의미합니다.
Il termine... si riferisce a...
Definirea unui anumit cuvânt
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Secondo... il termine assume il significato di...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
...indica generalmente...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
È importante enfatizzare...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Ci concentreremo su...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
In conclusione è necessario definire il significato di...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Quello che si intende dire con questo è che...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
여러 설명들이 제공되었습니다.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta