Engleză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introducerea generală a unui subiect
Det er et velkendt faktum at...
It is a well-known fact that…
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
A great deal is being written and said about…
Introducerea generală a unui subiect
Generelt set er det i dag aftalt at...
It is generally agreed today that…
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Herpå evaluerer vi de faktorer...
We then review the factors…
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
We build on this analysis to identify…
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Et vedvarende emne i...er...
A persistent theme in...is…
Introducerea temelor principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
This research explores the causes of…
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
The authors of more recent studies have proposed that…
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Vores formål er at...
Our purpose is to…
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Ved definition...betyder...
By definition… means…
Definirea unui anumit cuvânt
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definirea unui anumit cuvânt
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
It is important to be clear about the definition of…
Definirea unui anumit cuvânt
Termet... henviser til...
The term… refers to…
Definirea unui anumit cuvânt
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
The standard model suggests that… can be defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Ifølge..., defineres...som...
According to..., …is defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...forståes sædvanligvis som...
…is commonly understood to mean…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Two brief examples might clarify this concept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Det er vigtigt at understrege...
It is important to emphasize…
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Vores fokus er på...
Our focus is on…
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Finally, we should clarify our definition of…
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Hvad vi mener er at...
What we mean is that…
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Several explanations have been offered.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Following..., scholars have argued that …
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...found a significant correlation between… and…
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta