Greacă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introducerea generală a unui subiect
Det er et velkendt faktum at...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introducerea generală a unui subiect
Generelt set er det i dag aftalt at...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Et vedvarende emne i...er...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introducerea temelor principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Vores formål er at...
Ο σκοπός μας είναι...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Ved definition...betyder...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definirea unui anumit cuvânt
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Definirea unui anumit cuvânt
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Definirea unui anumit cuvânt
Termet... henviser til...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Definirea unui anumit cuvânt
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Ifølge..., defineres...som...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...forståes sædvanligvis som...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Det er vigtigt at understrege...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Vores fokus er på...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Hvad vi mener er at...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta