Turcă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introducerea generală a unui subiect
Det er et velkendt faktum at...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introducerea generală a unui subiect
Generelt set er det i dag aftalt at...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Et vedvarende emne i...er...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introducerea temelor principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Vores formål er at...
Amacımız ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Ved definition...betyder...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definirea unui anumit cuvânt
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definirea unui anumit cuvânt
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definirea unui anumit cuvânt
Termet... henviser til...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definirea unui anumit cuvânt
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Ifølge..., defineres...som...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...forståes sædvanligvis som...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Det er vigtigt at understrege...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Vores fokus er på...
Bizim odaklandığımız nokta ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Hvad vi mener er at...
Demek istediğimiz şu ki ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta