Daneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introducerea generală a unui subiect
It is a well-known fact that…
Det er et velkendt faktum at...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
A great deal is being written and said about…
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introducerea generală a unui subiect
It is generally agreed today that…
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
We then review the factors…
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We build on this analysis to identify…
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A persistent theme in...is…
Et vedvarende emne i...er...
Introducerea temelor principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
This research explores the causes of…
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
The authors of more recent studies have proposed that…
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Our purpose is to…
Vores formål er at...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

By definition… means…
Ved definition...betyder...
Definirea unui anumit cuvânt
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Definirea unui anumit cuvânt
It is important to be clear about the definition of…
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Definirea unui anumit cuvânt
The term… refers to…
Termet... henviser til...
Definirea unui anumit cuvânt
The standard model suggests that… can be defined as…
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
According to..., …is defined as…
Ifølge..., defineres...som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…is commonly understood to mean…
...forståes sædvanligvis som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
What we usually have in mind when we talk about… is…
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Two brief examples might clarify this concept.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
It is important to emphasize…
Det er vigtigt at understrege...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Our focus is on…
Vores fokus er på...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finally, we should clarify our definition of…
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
What we mean is that…
Hvad vi mener er at...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Several explanations have been offered.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
We can characterize these explanations as being rooted in…
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Following..., scholars have argued that …
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

The central question then becomes: how might… affect…?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...found a significant correlation between… and…
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta