Finlandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introducerea generală a unui subiect
It is a well-known fact that…
On tunnettu tosiasia, että...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
A great deal is being written and said about…
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introducerea generală a unui subiect
It is generally agreed today that…
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
We then review the factors…
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We build on this analysis to identify…
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A persistent theme in...is…
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducerea temelor principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
This research explores the causes of…
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
The authors of more recent studies have proposed that…
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Our purpose is to…
Tarkoituksemme on...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

By definition… means…
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definirea unui anumit cuvânt
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definirea unui anumit cuvânt
It is important to be clear about the definition of…
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definirea unui anumit cuvânt
The term… refers to…
Termi... viittaa...
Definirea unui anumit cuvânt
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
According to..., …is defined as…
...mukaan ... määritellään...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…is commonly understood to mean…
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Two brief examples might clarify this concept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
It is important to emphasize…
On tärkeää painottaa...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Our focus is on…
Keskitymme...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finally, we should clarify our definition of…
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
What we mean is that…
Tarkoitamme tällä, että...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Several explanations have been offered.
Useita selityksiä on tarjottu.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
We can characterize these explanations as being rooted in…
Nämä selitykset kumpuavat...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Following..., scholars have argued that …
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

The central question then becomes: how might… affect…?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...found a significant correlation between… and…
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta