Maghiară | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introducerea generală a unui subiect
It is a well-known fact that…
Közismert tény, miszerint...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
A great deal is being written and said about…
Rengeteg anyag szól arról...
Introducerea generală a unui subiect
It is generally agreed today that…
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
We then review the factors…
Utána áttekintjük a tényezőket...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We build on this analysis to identify…
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A persistent theme in...is…
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introducerea temelor principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
This research explores the causes of…
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
The authors of more recent studies have proposed that…
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Our purpose is to…
A célunk, hogy...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

By definition… means…
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definirea unui anumit cuvânt
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definirea unui anumit cuvânt
It is important to be clear about the definition of…
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definirea unui anumit cuvânt
The term… refers to…
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definirea unui anumit cuvânt
The standard model suggests that… can be defined as…
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
According to..., …is defined as…
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…is commonly understood to mean…
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
What we usually have in mind when we talk about… is…
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Two brief examples might clarify this concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
It is important to emphasize…
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Our focus is on…
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finally, we should clarify our definition of…
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
What we mean is that…
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Several explanations have been offered.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
We can characterize these explanations as being rooted in…
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Following..., scholars have argued that …
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

The central question then becomes: how might… affect…?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...found a significant correlation between… and…
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta