Olandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introducerea generală a unui subiect
It is a well-known fact that…
Het is een welbekend feit dat ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
A great deal is being written and said about…
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introducerea generală a unui subiect
It is generally agreed today that…
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
We then review the factors…
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We build on this analysis to identify…
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A persistent theme in...is…
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducerea temelor principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
This research explores the causes of…
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
The authors of more recent studies have proposed that…
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Our purpose is to…
Ons doel is, ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

By definition… means…
Volgens de definitie betekent ... ...
Definirea unui anumit cuvânt
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definirea unui anumit cuvânt
It is important to be clear about the definition of…
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definirea unui anumit cuvânt
The term… refers to…
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definirea unui anumit cuvânt
The standard model suggests that… can be defined as…
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
According to..., …is defined as…
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…is commonly understood to mean…
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
What we usually have in mind when we talk about… is…
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Two brief examples might clarify this concept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
It is important to emphasize…
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Our focus is on…
Onze aandacht is gevestigd op ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finally, we should clarify our definition of…
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
What we mean is that…
Daarmee bedoelen we ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Several explanations have been offered.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
We can characterize these explanations as being rooted in…
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Following..., scholars have argued that …
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

The central question then becomes: how might… affect…?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...found a significant correlation between… and…
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta