Română | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introducerea generală a unui subiect
It is a well-known fact that…
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
A great deal is being written and said about…
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introducerea generală a unui subiect
It is generally agreed today that…
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
We then review the factors…
Trecând din nou în revistă factorii...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We build on this analysis to identify…
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A persistent theme in...is…
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducerea temelor principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Accentuarea importanței studiului dvs.
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
This research explores the causes of…
Această lucrare explorează cauzele...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
The authors of more recent studies have proposed that…
Autorii mai multor studii recente au propus...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Our purpose is to…
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

By definition… means…
Prin definiție, ... înseamnă...
Definirea unui anumit cuvânt
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definirea unui anumit cuvânt
It is important to be clear about the definition of…
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definirea unui anumit cuvânt
The term… refers to…
Termenul...se referă la...
Definirea unui anumit cuvânt
The standard model suggests that… can be defined as…
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
According to..., …is defined as…
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…is commonly understood to mean…
...este înțeles ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
What we usually have in mind when we talk about… is…
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Two brief examples might clarify this concept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
It is important to emphasize…
Este important să accentuăm...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Our focus is on…
Atenţia noastră este acum asupra...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finally, we should clarify our definition of…
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
What we mean is that…
Ceea ce vrem să spunem este...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Several explanations have been offered.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
We can characterize these explanations as being rooted in…
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Following..., scholars have argued that …
Urmând..., experții au demonstrat că...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

The central question then becomes: how might… affect…?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...found a significant correlation between… and…
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta