Suedeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introducerea generală a unui subiect
It is a well-known fact that…
Det är ett välkänt faktum att ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
A great deal is being written and said about…
En hel del skrivs och sägs om...
Introducerea generală a unui subiect
It is generally agreed today that…
Det är idag allmänt accepterat att...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
We then review the factors…
Vi granskar därefter de faktorer...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We build on this analysis to identify…
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A persistent theme in...is…
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducerea temelor principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
This research explores the causes of…
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
The authors of more recent studies have proposed that…
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Our purpose is to…
Syftet är att ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

By definition… means…
… betyder per definition …
Definirea unui anumit cuvânt
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definirea unui anumit cuvânt
It is important to be clear about the definition of…
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definirea unui anumit cuvânt
The term… refers to…
Termen ... hänvisar till ...
Definirea unui anumit cuvânt
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
According to..., …is defined as…
Enligt ... definieras ... som ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…is commonly understood to mean…
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
What we usually have in mind when we talk about… is…
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Two brief examples might clarify this concept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
It is important to emphasize…
Det är viktigt att understryka ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Our focus is on…
Vårt fokus ligger på ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finally, we should clarify our definition of…
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
What we mean is that…
Vad vi menar med detta är att ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Several explanations have been offered.
Flera förklaringar har erbjudits.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
We can characterize these explanations as being rooted in…
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Following..., scholars have argued that …
Efter ... har forskare hävdat att ...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

The central question then becomes: how might… affect…?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...found a significant correlation between… and…
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta