Thailandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introducerea generală a unui subiect
It is a well-known fact that…
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
A great deal is being written and said about…
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introducerea generală a unui subiect
It is generally agreed today that…
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
We then review the factors…
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We build on this analysis to identify…
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A persistent theme in...is…
รูปแบบคงที่...คือ...
Introducerea temelor principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Accentuarea importanței studiului dvs.
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
This research explores the causes of…
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
The authors of more recent studies have proposed that…
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Our purpose is to…
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

By definition… means…
ในความหมาย... หมายถึง...
Definirea unui anumit cuvânt
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Definirea unui anumit cuvânt
It is important to be clear about the definition of…
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Definirea unui anumit cuvânt
The term… refers to…
คำนี้...หมายถึง...
Definirea unui anumit cuvânt
The standard model suggests that… can be defined as…
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
According to..., …is defined as…
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…is commonly understood to mean…
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
What we usually have in mind when we talk about… is…
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Two brief examples might clarify this concept.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
It is important to emphasize…
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Our focus is on…
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finally, we should clarify our definition of…
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
What we mean is that…
เราหมายถึงว่า...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Several explanations have been offered.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
We can characterize these explanations as being rooted in…
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Following..., scholars have argued that …
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

The central question then becomes: how might… affect…?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...found a significant correlation between… and…
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta