Turcă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introducerea generală a unui subiect
It is a well-known fact that…
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
A great deal is being written and said about…
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introducerea generală a unui subiect
It is generally agreed today that…
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
We then review the factors…
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We build on this analysis to identify…
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A persistent theme in...is…
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introducerea temelor principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
This research explores the causes of…
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
The authors of more recent studies have proposed that…
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Our purpose is to…
Amacımız ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

By definition… means…
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definirea unui anumit cuvânt
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definirea unui anumit cuvânt
It is important to be clear about the definition of…
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definirea unui anumit cuvânt
The term… refers to…
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definirea unui anumit cuvânt
The standard model suggests that… can be defined as…
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
According to..., …is defined as…
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…is commonly understood to mean…
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
What we usually have in mind when we talk about… is…
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Two brief examples might clarify this concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
It is important to emphasize…
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Our focus is on…
Bizim odaklandığımız nokta ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finally, we should clarify our definition of…
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
What we mean is that…
Demek istediğimiz şu ki ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Several explanations have been offered.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
We can characterize these explanations as being rooted in…
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Following..., scholars have argued that …
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

The central question then becomes: how might… affect…?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...found a significant correlation between… and…
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta