Cehă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducerea generală a unui subiect
On tunnettu tosiasia, että...
Je obecně známým faktem, že...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducerea generală a unui subiect
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Itsepintainen perusajatus... on...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducerea temelor principale
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Accentuarea importanței studiului dvs.
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Tarkoituksemme on...
Našim cílem je...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Määritelmältään...tarkoittaa...
Podle definice...znamená...
Definirea unui anumit cuvânt
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definirea unui anumit cuvânt
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Je důležité si ujasnit definici...
Definirea unui anumit cuvânt
Termi... viittaa...
Termín...odkazuje na...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mukaan ... määritellään...
Podle... je definován/a jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...se obecně rozumí...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
On tärkeää painottaa...
Je důležité zdůraznit...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Keskitymme...
Zaměřujeme se na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Tarkoitamme tällä, että...
To, co máme na mysli, je...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Useita selityksiä on tarjottu.
Bylo navrhnuto několik definic.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Nämä selitykset kumpuavat...
Tato vysvětlení vychází z...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta