Engleză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introducerea generală a unui subiect
On tunnettu tosiasia, että...
It is a well-known fact that…
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
A great deal is being written and said about…
Introducerea generală a unui subiect
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
It is generally agreed today that…
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
We then review the factors…
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
We build on this analysis to identify…
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Itsepintainen perusajatus... on...
A persistent theme in...is…
Introducerea temelor principale
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
This research explores the causes of…
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
The authors of more recent studies have proposed that…
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Tarkoituksemme on...
Our purpose is to…
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Määritelmältään...tarkoittaa...
By definition… means…
Definirea unui anumit cuvânt
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definirea unui anumit cuvânt
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
It is important to be clear about the definition of…
Definirea unui anumit cuvânt
Termi... viittaa...
The term… refers to…
Definirea unui anumit cuvânt
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
The standard model suggests that… can be defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mukaan ... määritellään...
According to..., …is defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
…is commonly understood to mean…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Two brief examples might clarify this concept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
On tärkeää painottaa...
It is important to emphasize…
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Keskitymme...
Our focus is on…
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Finally, we should clarify our definition of…
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Tarkoitamme tällä, että...
What we mean is that…
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Useita selityksiä on tarjottu.
Several explanations have been offered.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Nämä selitykset kumpuavat...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Following..., scholars have argued that …
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...found a significant correlation between… and…
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta