Turcă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introducerea generală a unui subiect
C'est un fait bien connu que...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
On a beaucoup parlé et écrit sur...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introducerea generală a unui subiect
De nos jours, il est convenu que...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Nous analyserons ensuite les points...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Un thème récurrent est...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introducerea temelor principale
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Accentuarea importanței studiului dvs.
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Ce travail explore les causes de...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Notre but est de...
Amacımız ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Par définition... signifie...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definirea unui anumit cuvânt
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definirea unui anumit cuvânt
Il est important d'être clair quant à la définition de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definirea unui anumit cuvânt
Le terme... fait référence à...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definirea unui anumit cuvânt
La norme veut que... soit défini en tant que...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Selon..., ...est défini en tant que...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...est communément compris comme...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Il est important de mettre en valeur...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Nous concentrons notre attention sur...
Bizim odaklandığımız nokta ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Ce que nous entendons par là est que...
Demek istediğimiz şu ki ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Plusieurs explications ont été proposées.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Ces explications trouvent leur origine dans...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta