Greacă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introducerea generală a unui subiect
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introducerea generală a unui subiect
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ein beständiges Thema in ... ist...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introducerea temelor principale
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Unsere Intention ist, ...
Ο σκοπός μας είναι...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definirea unui anumit cuvânt
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Definirea unui anumit cuvânt
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Definirea unui anumit cuvânt
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Definirea unui anumit cuvânt
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Gemäß ... wird ... definiert als...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Damit meinen wir...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta