Maghiară | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introducerea generală a unui subiect
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Közismert tény, miszerint...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Rengeteg anyag szól arról...
Introducerea generală a unui subiect
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ein beständiges Thema in ... ist...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introducerea temelor principale
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Unsere Intention ist, ...
A célunk, hogy...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definirea unui anumit cuvânt
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definirea unui anumit cuvânt
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definirea unui anumit cuvânt
Der Begriff ... bezieht sich auf...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definirea unui anumit cuvânt
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Gemäß ... wird ... definiert als...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...wird im Allgemeinen verstanden als...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Damit meinen wir...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta