Turcă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introducerea generală a unui subiect
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introducerea generală a unui subiect
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ein beständiges Thema in ... ist...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introducerea temelor principale
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Unsere Intention ist, ...
Amacımız ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Definitionsgemäß ... bedeutet...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definirea unui anumit cuvânt
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definirea unui anumit cuvânt
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definirea unui anumit cuvânt
Der Begriff ... bezieht sich auf...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definirea unui anumit cuvânt
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Gemäß ... wird ... definiert als...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Bizim odaklandığımız nokta ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Damit meinen wir...
Demek istediğimiz şu ki ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta