Engleză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introducerea generală a unui subiect
Είναι πλέον γνωστό ότι...
It is a well-known fact that…
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
A great deal is being written and said about…
Introducerea generală a unui subiect
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
It is generally agreed today that…
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
We then review the factors…
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
We build on this analysis to identify…
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
A persistent theme in...is…
Introducerea temelor principale
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
This research explores the causes of…
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
The authors of more recent studies have proposed that…
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Ο σκοπός μας είναι...
Our purpose is to…
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Εξ ορισμού... σημαίνει...
By definition… means…
Definirea unui anumit cuvânt
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definirea unui anumit cuvânt
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
It is important to be clear about the definition of…
Definirea unui anumit cuvânt
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
The term… refers to…
Definirea unui anumit cuvânt
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
The standard model suggests that… can be defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
According to..., …is defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...είναι γενικά κατανοητό ως...
…is commonly understood to mean…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Two brief examples might clarify this concept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
It is important to emphasize…
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Our focus is on…
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Finally, we should clarify our definition of…
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Με αυτό εννοούμε ότι...
What we mean is that…
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Several explanations have been offered.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Following..., scholars have argued that …
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
The central question then becomes: how might… affect…?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...found a significant correlation between… and…
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta